Damir Marković

Damir Marković

Menadžer ordinacije

Rođen 9. aprila 1978. godinu u Somboru. Osnovnu i srednju školu završio u Somboru. Školovanje nastavio na Ekonomskom fakultetu u Subotici, smer unutrašnja i spoljna trgovina, na kojem diplomira u junu 2005. godine i stiče zvanje diplomirani ekonomista. Tokom studiranja bio aktivan u studentskoj organizaciji AIESC.

Na istom fakultetu upisuje postdiplomske magistarske studije u oblasti međunarodne ekonomije, smer Srbija u Evropskom biznisu. Zvanje magistra ekonomskih nauka stiče u januaru 2011. godine. Tema magistarske teze: “Pravni aspekti otvorenog investicionog fonda u sistemu investicionih fondova u Republici Srbiji“.

Na fakultetu za Poslovne studije u Beogradu oktobra 2015. godine stiče zvanje doktora ekonomskih nauka. Tema doktorske disertacije: “Uloga i značaj investicionih fondova u međunarodnom kretanju kapitala i perspektive razvoja investicionih fondova u Srbiji“

Pisao i radio na realizaciji niza projekata, seminara i humanitarnih akcija u kojima je sarađivao sa lokalnom samoupravom, Vladom Vojvodine i menadžmentom u više javnih i privatnih preduzeća, te međunarodnim organizacijama.

Član projektnog tima koji je radio na pisanju projekata i finansijski menadžer u realizaciji projekata “Izgradnja i projektovanje puta Sombor Baja“ u predpristupnim fondovima Evropske unije – IPA pozivima za prekograničnu saradnju Srbija Mađarska. Član tima koji je pisao i nastavak projekata “Izgradnja i projektovanje puta Sombor Baja“.

Od 01.02.2006. godine zaposlen u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Filijala za Zapadno bački okrug u Somboru, na mestu vođe grupe za kontrolu ugovorenih obaveza. U toku 2008. godine bio član tima za kapitaciju u pilot projektu ’’Podrška primeni kapitacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Srbiji’’ koji je finansiran od strane Evropske Unije. Učesnik radionice ’’Ekonomika u zdravstvu’’ u okviru projekta ’’Obuka za menadžment u zdravstvu’’ podržanog od strane EU. U maju 2007. godine položio stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Decembra 2009. godine na predlog gradonačelnika Sombora imenovan za člana Gradskog veća zaduženog za oblast finansija, gde je poseban aspekt rada posvetio projektnom finansiranju i fondovima Evropske unije.

Govori engleski jezik i koristi se računarom. Bavi se trčanjem kao amater takmičar i rekreativac, istrčao ultramaraton, više maratona, polumaratona kao i drugih trka u našoj zemlji i inostranstvu. Jedan od osnivača atletsko rekreativnog kluba ’’Somaraton’’ Sombor. Od 2014. godine predsednik Ark Somaraton. Organizator najstarije ulične trke u Srbiji – Somborskog polumaratona, ultramaratona Sombor-Baja i Trke dama. Od februara 2020. godine član Nadzornog odbora Srpskog atletskg saveza.

Živi u Somboru, otac dve ćerke Lane i Hane.

Reference:

 

Spisak objavljenih radova:

  1. ’’Otvoreni investicioni fondovi u Srbiji-šansa za pojedinačne ulagače’’ na 2. međunarodnoj konferenciji ‘’Pravo, ekonomija i menadžment u modernom okruženju’’ – LEMIMA, Beograd, 12-15. aprila 2011. godine.
  2. „Društveni aspekti savremenosti pod uticajem neoliberalnog koncepta razvoja i kulturno-obrazovne implikacije’’ Autori: Mr Damir Marković (ekonomista) i koautor Prof.spec Vladimir Jerković (sociolog) na IV Međunarodnoj interdisciplinarnoj naučno stručnoj konferenciji ’’Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti’’ Subotica 13 i 14 maj 2011. godine.
  3. “Odnos pravnog i ekonomskog sistema – šansa ili prepreka za razvoj poslovanja investicionih fondova u Republici Srbiji“, naučni časopis “Ekonomski signali“, volumen 7, broj 2, 2012 (UDK: 336.76:34(497.11); 336.07 – M53
  4. “Investiconi fondovi i njihov uticaj na privredni oporavak u Republici Srbiji“, naučni časopis “Poslovna ekonomija“, godina 7, broj 2, 2014, s. 197-210, UDK:336.07(497.11) – M51
  5. “Pojedinačni ulagači u Republici Srbiji i investicioni fondovi – faktori koji ih razdvajaju“, naučni časopis “Ekonomski signali“, volumen 11, broj 21, 2016 (UDK: 336.07(497.11) – M53
  6. “Značaj edukacije i promocije za ulaganja u investicione fondove“, naučni časopis “Ekonomski pogledi“, volumen 18, broj 4, 2016 (UDK: 336.7, 374) – M52
  7. “Proaktivan odnos obaveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji – faktor veće efikasnosti celokupnog sistema zdravstvenog osiguranja“, časopis “Vojno delo“, broj 2/2018 (UDK: 355/359) – M51
  8. “Istoriji razvoj pravno-finansijskih elemenata prava na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad u Republici Srbiji sa osvrtom na aktuelno stanje“ časopis “Megatrend revija“ volumen 16 (1) 2019, UDK: 33, – M51
  9. “Uticaj prilika u Hrvatskoj na ostvarivanje prava iz penzionog osiguranja u svetlu odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu“ časopis “Kultura polisa“ br. 38, godina XVI, (UDK: 342.56 (497.113), 2019 – M51
  10. “Odnos civilnog i vojnog zdravstvenog osiguranja – uslov efikasnije zdravstvene zaštite“, časopis “Vojno delo“, broj 1/2020 (UDK: 355/359)

Tim Ardent centra