Protokoli preparacije i cementiranja u izradi fiksnih zubnih nadoknada

Na jednodnevnom kursu “Protokoli preparacije i cementiranja u izradi fiksnih zubnih nadoknada” održanom 25. marta 2023. godine u Subotici koji je vodila doc. dr Branka Trifković s Klinike za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, aktivno je učestvovao i član Ardent Dental Centra – dr Jovan Obradović. Polaznicima kursa približeni su najnoviji koncepti izrade fiksnih protetskih radova koji tesno prate najmodernije trendove i stremljenja najprestižnijih svetskih stomatoloških praksi. Inovacije višeslojnog karaktera obuhvataju primenu materijala poboljšanih specifikacija, tehnike izrade protetskih radova pa i čitave filozofije na čijim se stubovima bazira moderna stomatološka praksa.

1.  Anamneza

U prvoj poseti pacijente zainteresovane za izradu pojedinih fiksnih protetskih radova pre svega upoznajemo, gde pacijent i lekar kroz razgovor ili popunjavanjem jednostavnog formulara, odgovarajući na određena pitanja u vezi s njegovim zdravstvenim stanjem, što nam predstavlja polaznu tačku sa koje se dalje usmeravamo u zavisnosti od odsustva ili eventualnog prisustva pre svega sistemskih kontraindikacija.

2.  Kliničkim pregledom konstatujemo stanje zuba, kompletne usne duplje, temporomandibularnih zglobova i obavlja ga lekar, nakon čega se može predočiti i preliminarni terapijski plan kao i ukazati na eventualno postojanje potrebe za pretprotetičkom pripremom. Najosnovnije procedure pri kliničkom pregledu jesu: inspekcija, palpacija i perkusija. Ponekad nephodno je uključiti i test za ispivanje vitaliteta- senzibiliteta zuba. Ortopantomografija – kao pomoćna dijagnostička procedura primenjuje se kako bi se lekar upoznao detaljnije sa stanjem zubno- koštano- zglobnog sistema kod pacijenta.

Definitivni plan terapije uspostavlja lekar uz saglasnost pacijenta, gde se kao adekvatna terapijska rešenja za bezubost ali i za različite tipove krezubosti najčešće nalaze protetske rehabilitacije zuba i vilica na implantima, dentalni mostovi ili pojedinačne krunice. U istoj poseti donose se i odluke u vezi sa vrstom materijala za izrađivanje fiksne protetske nadoknade u smislu metalokeramičkih odnosno cirkonijumskih keramičkih nadoknada.

3. Pretprotetička priprema – obuhvata sve one postupke koji se neizbežno moraju primeniti kako bi se adekvatno sprovela protetska rehabilitacija. Ukoliko je predviđeno detaljnim planom terapije, ponekad je neophodno izvršiti hiruršku, parodontošku i konzervativnu pripremu oralnih tkiva nakon čega se pristupa preparaciji i otiskivanju tvrdih zubnih tkiva, što ujedno i predstavlja početnu fazu u izradi fiksnih protetskih nadoknada.

izrada fiksnih zubnih nadoknada

4. Brušenje (preparacija) zuba, otisci – U okviru prve faze pristupa se i izradi privremenih krunica od akrilata ili kompozita u cilju zaštite zuba od štetnih uticaja oralne sredine, koje na zubima ostaju sve do momenta cementiranja definitivnog protetskog rada. Pod preparacijom zuba podrazumeva se precizno isplanirana redukcija odnosno uklanjanje gleđnog i dentinskog tkiva najčešće pomoću dijamantski impregniranih rotirajućih instrumenata- borera različite finoće zrna, različitih radnih delova i koničnosti i to u cilju postizanja odgovarajućeg oblika, dimenzija i reljefa površine zuba- zubnog patrljka, koji će kao takav biti pripremljen za kvalitetno mehaničko prijanjanje fiksne protetske nadoknade. U okviru preparacije svih zubnih površina, brušenje se najčešće završava u nivou ivice desni, odnosno nešto ispod nivoa desni kako bi se u potpunosti zadovoljio estetski momenat. Nakon finiširanja preparacije pristupa se odabiru kašika za otiskivanje i uzimanju nekoliko otisaka i to: 

– Otisak antagonista: otisak se uzima pomoću ireverzibilnog hidrokoloida (Alginat) 

– Priprema regiona gingivalnog sulkusa u izradi fiksnih nadoknada: Postavljanje retrakcionog konca izvodi se tako što se nakon izbora odgovarajućeg promera konca, isti natapa Retrargin tečnošću, gde će se na taj način dodatno osigurati kvalitetan otisak.

– Otisak brušenih zuba uz primenu kašike i silikona različite konzistencije (kondenzacioni- čvršći i adicioni- tečniji s ciljem da precizno otisne sulkus)

– Zagrižaj se može uzeti pomoću blago zagrejanog voska ili sa Zeta (Cetom) koja se aktivira mešanjem sa katalizatorom.

– Izrada i/ili cementiranje privremenih kruna vrši se radi zaštite pulpo- dentinskog kompleksa od spoljašnjih nadražaja.

– Ispiranje, čišćenje i dezinfekcija otiska, pažljivo pakovanje i rukovanje otiscima zbog mogućnosti nastanka eventualne deformacije otiska, gde pažljivošću preveniramo oštećenja otisaka. Pažljivom i pravovremenom predajom otisaka zubnom tehničaru smanjuje se mogućnost nastanka deformacije otisaka, odakle modelovanja budućih fiksnih protetskih nadoknada otpočinju.

5. Proba metala vrši se u narednoj poseti pacijenta pri izradi metalokeramičkih nadoknada kao i proba keramike ukoliko su se pacijenti opredelili za bezmetalne cirkonijumske varijante fiksnih protetskih radova. U istoj poseti neophodno je izabrati odgovarajuću boju budućih nadoknada i to najčešće prema paleti boja iz Vita ključa.

6. Cementiranje fiksnih nadoknada jeste postupak primene pojedinih cementnih materijala (Fuji I kao najčešći) u cilju postizanja trajne veze između protetske nadoknade i same površine brušenog zuba.           Artikulacija- predstavlja minimalna brušenja specifičnim gumicama pogodnim za obradu keramike uz primenu artikulacione hartije u cilju iznalaženja prejakih kontakata koji se moraju ukloniti radi uspostavljanja izbalansirane okluzije.

7. Kontrolu je najbolje napraviti već nakon nekoliko dana kako bi se blagovremeno korigovale eventualne sitnije nepravilnosti i veoma je važno detaljno upoznati pacijenta o najkvalitetnijim načinima održavanja oralne higijene usled novonastale promene unutar usne duplje u vidu fiksnih protetskih nadoknada.

Kontinuirano širenje tržišta stomatoloških materijala koji prezentuju inovativne materijale poboljšanih karakteristika s razlikama do najfinijih detalja, zapravo za svakog stomatologa predstavljaju poseban izazov. Kojem proizvođaču ukazati poverenje? Na koji način izabrati adekvatne materijale? Kako uspešno osavremenjivati praktični rad a ujedno i zadržati doslednost u okviru provereno efikasnih protokola? U našoj ordinaciji fiksna protetska rehabilitacija utemeljena je kako na teorijskoj i naučno – istraživačkoj osnovi tako i na iskustvu u okviru kliničkog rada. U Ardent Dental Centar timu od esencijalnog značaja jeste saradnja lekara i svih zaposlenih pojedinaca, koja se odvija u kontinuitetu, nagrađujući konstantnu susretljivost prema svojim pacijentima i uvek zastupljenu višedimenzionalnost, sve u smislu postizanja najoptimalnijih terapijskih uspeha  i maksimalne efikasnosti.

dr Jovan Obradović, Ardent dental centar

Podeli sa prijateljima...